357 sayılı Askeri Hakimler Kanunu mülga Konsolide metin

357 sayılı Askeri Hakimler Kanunu mülga Konsolide metin

Kesinleşme ne kadar erken olursa hak sahiplerinin haklarınakavuşmalarının da o kadar hızlı olacağı kuşkusuzdur\. Her yatırımınıza ek bonuslar ve cashback fırsatlarından yararlanın. mostbet türkiye\. Ayrıca sürenin uzamasınıntereddütler oluşmasına, işlemler kesinleşmediğinden sürekli itirazedilebileceğinden hukuki belirsizliklerin yaşanmasına, hak sahiplerininhaklarına geç ulaşmalarına dolayısıyla da kamu hizmetinin aksamasına neden olacağıaçıktır. Kanun koyucu belirtilen olumsuzlukların yaşanmaması için kesinleşmesüresini otuz gün olarak öngörmüştür. Anılan süre sınırlamaları kamu düzeniyledoğrudan ilgili olan kadastro işlemlerinin hızlandırılması ve düzenli bir tapusicilinin oluşturulması bakımından gereklidir. Dava konusu ibarelerle öngörülensüreler, hak sahiplerinin haklarına bir an önce ulaşmalarını, belirsizlikiçerisinde kalmamalarını ve hukuki işlem ve kuralların sürekli dava tehdidialtında kalmamalarını sağlayacağından hukuki istikrar ve hukuki güvenlikilkelerine dolayısıyla da hukuk devleti ilkesine aykırı olarakdeğerlendirilemez. (10) Sözleşmenin feshi hâlinde sözleşme konusu işlerin hesabısözleşme ve genel hükümlere göre yapılır ve yüklenicinin idare ile ilişkisikesilir. Maliye Bakanlığınca Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmaz üzerindeyüklenici lehine tesis edilen üst hakkı herhangi bir yargı kararı aranmaksızıniptal edilir ve tapu idaresince resen terkin olunur. Bu durumda taşınmazüzerindeki tüm yapı ve tesisler sağlam ve işler durumda Hazineye intikal eder.Taşınmaza veya üzerinde bulunan yapı, tesis ve müştemilata yüklenici tarafındanzarar verilmesi hâlinde, zarar bedeli de yükleniciden ayrıca alınır. Bunlardandolayı, hak lehtarı veya üçüncü kişilerce üst hakkından kaynaklanan herhangibir hak veya talepte bulunulamaz. Sözleşmenin fesih tarihinde işlerin mevcutdurumu, idarece görevlendirilecek bir heyet tarafından yüklenici veya vekiliile birlikte tespit edilerek bir durum tespit tutanağı düzenlenir.

  • Türk ceza muhakemesi hukukunda şüpheli/sanığa yüklenen suçhakkında Açıklamada bulunmamasının kanunî hakkı olduğu, hem soruşturmaaşamasında ifâde öncesi hem de kovuşturma aşamasında Duruşmaya başlama sırasındabildirilmek mecburîyetindedir.
  • Bu açıdan kanun koyucunun mahkemenin yargı yetkisinikullanırken yani bağımsız olarak vicdani kanaatine göre hüküm verirken bunamüdahale etmek suretiyle takdir yetkisini kaldırması ya da kısıtlaması, yargıyetkisinin kullanılmasına ve mahkemenin bağımsızlığına müdahale edilmesisonucunu doğurur.
  • “(1) Olağanüstühaller ve doğal afetlerin işyerlerinde ve yapılan işlerde meydana getireceğihasar ve zararlar ile sigortalanabilir riskler (all risk) sigorta kapsamındabulunduğundan yüklenici, bu hasar ve zararlar için idareden hiç bir bedelisteyemez.

Buaşamadan sonra düzenlemenin nasıl işleyeceği hususu ise maddenin beşincifıkrasında açıklanmıştır. Buna göre, erişimin engellenmesini talep edenkişiler, internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatıngizliliğinin ihlâl edildiğinden bahisle erişimin engellenmesi talebini taleptebulunduğu saatten itibaren yirmi dört saat içinde sulh ceza hâkiminin kararınasunar. Hâkim, internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatıngizliliğinin ihlâl edilip edilmediğini değerlendirerek vereceği kararını en geçkırk sekiz saat içinde açıklar ve doğrudan Başkanlığa gönderir; aksi hâlde,erişimin engellenmesi tedbiri kendiliğinden kalkar denilmiştir. Yasakoyucu, yasamanın genelliği ilkesigereğince kendine tanınan takdir yetkisi bağlamında dilediği yasaltasarruflarda bulunabilir. Ancak, Anayasal kurallara, sosyal hukuk devletiilkelerine ve hukukun temel prensiplerine uymakla yükümlüdür. Kanunların,kamu yararı amacına yönelik olması, genel, objektif,adil kurallar içermesi ve hakkaniyeti gözetmesi hukuk devleti olmanıngereğidir. Bu nedenle, yasakoyucunun hukuki düzenlemelerde kendisine tanınantakdir yetkisini anayasal sınırlar içinde adalet, hakkaniyet ve kamu yararıölçütlerini göz önünde tutarak kullanması gerekir.

Askeri mahkeme ve askeri savcılık kadrolarında görev yapmakta olan ve mesleki sicilleri bulunmayan askeri hakimlerin o sicil yılı için kademe ilerlemelerinde sicil şartı aranmaz. Soruşturma evresi, söz konusu Kanun’un2. Maddesinde “…yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesindeniddianamenin kabulüne kadar geçen evre…” olarak tanımlanmıştır. Buitibarla seri muhakeme usulü ancak soruşturma evresinin sonunda ve kamu davasıaçmaya yeterli şüphe elde edildiği durumda uygulanabilecektir. (9) Mahkeme, şüpheliyi müdafii huzurunda dinlediktensonra üçüncü fıkradaki şartların gerçekleştiği, eylemin seri muhakeme usulükapsamında olduğu ve dosyadaki mevcut delillere göre mahkûmiyet kararıverilmesi gerektiği kanaatine varırsa talep yazısında belirtilen yaptırımdandaha ağır olmamak üzere dört ila yedinci fıkra hükümleri doğrultusunda hükümkurar; aksi takdirde talebi reddeder ve soruşturmanın genel hükümlere göresonuçlandırılması amacıyla dosyayı Cumhuriyet başsavcılığına gönderir. Mazeretsizolarak mahkemeye gelmeyen şüpheli, bu usulden vazgeçmiş sayılır.

6428 sayılı Kanunla, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarıncayapılmasına ihtiyaç duyulan tesislerin ön proje, ön fizibilite raporu vebelirlenecek temel standartlara dayalı olarak ihale edilmesi ve kamu-özelişbirliği modeli çerçevesinde özel hukuk hükümlerine göre yaptırılmasıdüzenlenmektedir. Devlete Anayasa ile verilmiş ormanlarınkorunması ve orman alanlarının genişletilmesi görevi, ormanlık alanlarda yapılacakkamu hizmetleri ile kamu yararı amaçlı yatırımların gerektirdiği irtifakhakkına dayalı izin tasarruflarından, izne konu oluşturan hizmet ve yatırımınniteliği ve kamu yararı ile ilişkisine göre “Ağaçlandırmabedeli”, “Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü geliri” ve “Arazi izin bedeli”ndenbir ya da birkaçının alınmasını gerektirmektedir. Devletin yerleşim yerleri arasında ulaşımısağlamak amacıyla yapacağı/yaptıracağı erişme kontrollü karayolu güzergahınınorman alanlarından geçmesi durumunda, gerekli izinlerin verilmesi gerekeceğindekamu yararı olduğu kuşkusuzdur. Hatta, erişme kontrollü karayollarındakarayolunun müştemilatı olan bakım işletme tesisleri ile hizmet tesislerininyapılabilmesi için karayolu sınır çizgisinin geniş tutularak bakım işletmetesisleri ile hizmet tesislerinin yapılacağı ormanlık alanların iznin kapsamınaalınmasında da kamu yararı olduğu söylenebilir. Bu suretle askeri hakim ve askeri savcı yardımcılığı adaylığına ayrılmış olanlar, askeri mahkemelerde ve askeri savcılıklarda üç ay çalıştırılırlar. Bu süre sonunda başarı gösterenlerin askeri hakim yardımcılığına veya askeri savcı yardımcılığına 16 ncı madde hükümlerine uygun olarak atanmaları yapılır ve bunlar askeri hakim ve askeri savcı yardımcılarının haklarına ve yetkilerine sahip olurlar. Başarı gösteremiyenler veya askeri hakim veya askeri savcı yardımcısı olmak niteliklerini kaybedenler Milli Savunma Bakanlığı tarafından derhal asıl sınıflarına gönderilirler. Bunlar emsalleri ile terhis edilirler. Görevden uzaklaştırma, bir ceza soruşturması veya kovuşturması gereği olduğu takdirde, Milli Savunma Bakanlığı iki ayı aşmayan süreler içinde ilgilinin durumunu inceleyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir. Askeri hakimlik, askeri hakim yardımcılığı, askeri savcılık, askeri savcı yardımcılığı görevlerine ve adli müşavirliklere, Askeri Adalet İşleri Başkanlığı ile Askeri Adalet Teftiş Kurulu Başkanlığı kadrolarına ve askeri yargı ile ilgili idari görevlere yapılacak atanmalarda yukardaki fıkralar hükümleri saklı kalmak şartiyle, Askeri Yargıtay notları, müfettiş raporları ve idari üstlerce düzenlenen siciller gözönünde tutularak işlem yapılır.

Açıklanan nedenlerle kurallar, Anayasa’nın 2. Ve 10.maddelerine aykırı değildir. İptal taleplerinin reddi gerekir. Açıklanan nedenlerle kural, Anayasa’nın 2., 5. Ve 169.maddelerine aykırı değildir. Açıklanan nedenlerle kurallar, Anayasa’nın 2., 13., 35. (3) İdarenin sözleşmede belirtilen bedeli yükleniciye ödemektegecikmesi hâlinde uygulanacak gecikme faizine ve şartlarına ilişkin hükümleresözleşmede yer verilir. Yargı kararına rağmen, 12 Eylül 2013 tarihinde sözleşme imzalanmış ve24 Ekim 2013’de de Ankara-Etlik Şehir Hastanesi Projesi’nin temel atma töreniyapılarak sözleşmenin ifasına başlanmıştır.